LEGISLAŢIE APLICABILĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ  ŞI CANALIZARE

 

1.  Legea nr.31/1990, republicată; Legea societăţilor comerciale   

2.  Legea nr. 51/2006, modificată şi completată; Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice   

3.  Legea nr. 241/2006, modificată şi completată; Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare   

4.  H.G. nr. 745/2007; Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice   

5.  Legea nr. 107/1996 modificată si completată; Legea apelor   

6.  Legea nr. 458/2002 modificată si completată; Lege privind calitatea apei potabile   

7.  H.G. nr. 188/2002 modificată si completată; Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate   

8.  Ordinul nr. 29 /1993; Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 29 N/1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici   

9.  Ordinul nr.88/2007; Ordinul Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare   

10.  Ordinul nr.90/2007; Ordinul Presedintelui Autoritatii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunală nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului- cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare